Klub web.cz  – profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.
                

Stanovy z.s.

STANOVY

FK UNION SLANÝ, z.s.

Úplné znění ke dni 3.9.2015

čl. I.

Úvodní ustanovení

a)

Název spolku: FK Union Slaný, z.s.

Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.

b)

Sídlo spolku: Smetáčkova 1478, Slaný, 274 01

c)

Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

d)

Oficiální symbol Spolku je:

Znak: ve tvaru štítu, barvy: červená, bílá a černá, jehož obsahem je název a rok založení klubu.

e)

Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

čl. II.

Účel spolku

a)

Účelem (hlavní činností) spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak FUTSALU, organizace, řízení, propagace, příprava na mistrovské soutěže a další s tím související úkoly.

b)

Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.

c)

Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:

1 - organizuje, řídí a koordinuje dle stanov, předpisů, příp. nařízení Spolku, sportovní činnost na území České republiky

2 - zastupuje zájmy svých členů v jednání jinými organizacemi a spolky

3 - podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, svou reprezentaci a částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy Spolku

4 - může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své hlavní činnosti

5 - vydává vnitřní předpisy

6 - zabezpečuje a řídí činnost všech družstev

čl. III.

Členství

a)

Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník)

O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Výkonného výboru Spolku o přijetí člena.

b)

Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Spolku. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.

c)

Spolek vede seznam svých členů. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku.

čl. IV

Druhy členství

Členství může být základní nebo přidružené

1)

Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Přidružení členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné hromady Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.

2)

Přidruženým členem je osoba nehrající mistrovské soutěže, vyjma výkonného výboru, osoba, která neuhradí v plné výši členský příspěvek.

čl. V

práva a povinnosti členů spolku

1. Základní členové mají zejména právo:

a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku

b. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti

c. hlasovat na Valné hromadě Spolku

d. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem

e. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku

f. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem

g. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami

2. Přidružení členové spolku mají zejména právo:

a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku

b. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem

c. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty

d. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami

3. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:

a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku

b. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem. Případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek

c. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku

čl. VI

Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:

a. vyloučením pro porušení povinností stanovených v čl. V. těchto stanov

b. vystoupením

c. úmrtím člena - fyzické osoby

čl. VII

Vyloučení člena ze Spolku

Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. VI. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Spolku o jeho vyloučení a písemném doručení informace vyloučenému.

čl. VIII

Vystoupení člena ze Spolku

1) Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Výkonnému výboru Spolku.

2) Vystoupení člena je účinné dnem podání písemného oznámení o vystoupení Výkonnému výboru Spolku.

Článek IX

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

Valná hromada

Výkonný výbor

Článek X.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výkonný výbor členům Spolku písemně, nebo zveřejněním na internetových stránkách nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady.

3. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady.

4. Valnou hromadu řídí předseda Výkonného výboru, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený předsedou Výkonného výboru.

5. Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno v Řádu Valné hromady.

6. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech základních členů Spolku. Pro účely usnášeníschopnosti Valné hromady se neužije poradních hlasů uvedených v odst. IV.

7. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných základních členů Spolku, přičemž každý základní člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.

8. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku, a jeho zveřejnění, zajišťuje Výkonný výbor Spolku.

Článek XI.

Působnost Valné hromady

1. Valná hromada Spolku zejména:

a. Projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru Spolku

b. Schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich změny

c. Schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti

d. Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období

e. Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období

f. Volí na čtyřleté období Předsedu Výkonného výboru Spolku, členy Výkonného výboru Spolku, kteří jsou navrženi jednotlivými členy Spolku

g. Schvaluje záměr udělení čestného členství Spolku

h. Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku

i. Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku

j. Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti

Článek XII.

Mimořádná Valná hromada Spolku

1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně Předsedu Výkonného výboru požádá:

a. dvoutřetinová většina řádných členů Spolku;

b. členové Výkonného výboru svým usnesením.

2. Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do dvou měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností

Článek XIII.

Výkonný výbor Spolku

1. Výkonný výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.

2. Členy Výkonného výboru Spolku volí Valná hromada Spolku na dobu 4 let. Výkonný výbor Spolku je složen z Předsedy a 3 členů.

3. Výkonný výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.

4. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.

5. Členové Výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Výkonného výboru Spolku. Členové Výkonného výboru Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

6. V případě ukončení činnosti některého z členů ve Výkonném výboru Spolku navrhne kooptaci nového člena Předseda Výkonného výboru Spolku.

7. Schůze Výkonného výboru Spolku svolává předseda Výkonného výboru Spolku, a to podle potřeby.

8. Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.

9. Výkonný výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku.

10. Výkonný výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.

Článek XIV.

Působnost Výkonného výboru

1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Valných hromad.

2. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku.

Výkonný výbor Spolku zejména:

a. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku

b. Zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku

c. Svolává Valnou hromadu

d. Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady

e. Vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku

f. Svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku

g. Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka

Článek XV.

Závěrečná ustanoveni

1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 3.9. 2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.

Tabulky

Pos

Tým

Z

B

1

PK Třebusice

10

27

2

RSC Čechie Slaný

10

24

3

1. DFK Slaný

10

19

4

FK Union Slaný

10

15

5

FC Tatran Zlonice

10

13

6

SK Omask Kovo Kladno

10

12

7

FC Foboz Slaný

10

12

8

TJ TZ Atlantic Rakovník

10

5

9

KLC Klobuky

10

2


Utkání
Muži A | sobota 16.12.2023, 12:30
5. kolo
1:1
Zlonice - FK Union
 
Muži A | sobota 16.12.2023, 13:05
6. kolo
1:1
FK Union - Omask Kladno
 
Muži A | sobota 13.01.2024, 09:00
FC FOBOZ Slaný - FK Union Slaný
3:2 (2:0)
 
Muži A | sobota 13.01.2024, 10:10
8. kolo
3:1
FK Union - Třebusice
 
Muži A | sobota 27.01.2024, 12:30
9. kolo
0:2
1. DFK Slaný - FK Union
 
Muži A | sobota 27.01.2024, 13:05
10. kolo
2:2
FK Union - Atlantik Rakovník
 
 
© eSports s.r.o. & FK Union Slaný - kontakt: unionslany@seznam.cz RSS